Έκτακτη Είδηση
Home / Ειδήσεις / Τοπικά Νέα / Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, και ώρα  14:30μμ, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  θα πραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση για την 13η  αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2017.

2.Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

3.Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) – απαλλαγή υπολόγου.

4.Έγκριση   πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Πολυκάρπης.

5.Συμπληρωματική Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  εξόφληση της με αριθ. 30/2012   διαταγής  πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας  – άσκηση ενεργειών.

6.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού ανοιχτού   διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, του  ΚΕΚΠΑ και της  ΔΗΚΕΑ για ένα έτος (δώδεκα μήνες) με ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

7.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού  με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας”.

8.Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού  έργου με τίτλο “Συντήρηση Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Προμάχων”.

9.Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο “Αντικατάσταση καθιστικών στο ανοιχτό θέατρο Αριδαίας”.

10.Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο “Ασφαλτόστρωση  Δ.Ε. Εξαπλατάνου”.

11.Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το Έργο ‘Συντήρηση και Παρεμβάσεις σε Γήπεδα των Δ.Δ.Εξαπλατάνου, Προμάχων και Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας’.

12.Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία (09/10/2017) για το Έργο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»

13.Ένσταση της Εταιρείας ΤΟΜΗ ΟΕ κατά της υπ. αριθμ. 181/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

14.Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ. 155/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

15.Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ. 156/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

16.Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου  Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2015 – Εισήγηση της Ο. Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.