Έκτακτη Είδηση
Home / Ειδήσεις / Εκκλησιαστικά / Η εορτή των Αγίων Θεοφανείων στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι

Η εορτή των Αγίων Θεοφανείων στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι

H επίσημη απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην εν Ουκρανία Ορθόδοξη Εκκλησία
Κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού Συλλείτουργου του Οικουμενικού Πατριάρχου με τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας που τελέστηκε για την εορτή των Αγίων Θεοφανείων στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι.


Με κάθε μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε ανήμερα της μεγάλης εορτής των Θεοφανείων η επίσημη απονομή, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, του Τόμου Αυτοκεφαλίας της εν Ουκρανία Ορθοδόξου Εκκλησίας στον πρώτο Προκαθήμενό της, Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο.


Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού Συλλείτουργου των δύο Προκαθημένων.
Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος και αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, περιστοιχιζόμενοςαπό τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ουκρανίας και Αρχιερείς των δύο Εκκλησιών, τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό.

Στη συνέχεια τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου και συλλειτουργούντος του Μητροπολίτη Κιέβου, με την συμμετοχή των Μητροπολιτών Γέροντος Περγάμου Ιωάννου, Vinnytsia κ’ Bar Συμεών, Τρανουπόλεως Γερμανού,Halych Ανδρέου, ΦιλαδελφείαςΜελίτωνος, Lviv κ’Sokal Δημητρίου, Γαλλίας Εμμανουήλ, Lutsk κ’Volyn Μιχαήλ, Δαρδανελλίων Νικήτα, Perejaslav-Khmelnitskiy και Vyshneve Αλεξάνδρου, Προύσης Ελπιδοφόρου και του Αρχιεπισκόπου Chernihiv Nizhyn Ευστρατίου.


«Σήμερον ανοίγεται μία νέα σελίς εις την ιστορίαν της Ουκρανίας. Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, ως εχορήγησεναυτοκέφαλον εκκλησιαστικόν καθεστώς εις όλαςτας νεοπαγείς κατά τόπους Εκκλησίας, ούτως εγχειρίζει σήμερον εις τας χείρας Σας, τη χάριτι του Επιφανέντος Χριστού, τον ΤόμονΑυτοκεφαλίας της Εκκλησίας Σας. Εις Υμάς ο Πανοικτίρμων Θεός επεφύλαξε την τοιαύ την υψηλήν τιμήν, “ο Θεός σε εξελέξατο, αυτός σοιενεπίστευσεν, ουκ ανθρωπίνηγέγοναςψήφω… μη υβρίσης, μηδέ καταισχύνης του Θεού την ψήφον”», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριαρχης, απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Κιέβου, και πρόσθεσε:
«Εισέρχεσθε σήμερον επισήμως και κανονικώς, ως η δεκάτη πέμπτη Εκκλησία, εις την ευλογημένηνχορείαν των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Παρακαλούμεν και προτρεπόμεθα, αγωνισθήτεδιά την ενότητα και την ειρήνην, πρωτίστως εις τοπικόν επίπεδον μετά των αδελφών εν Ουκρανία Ιεραρχών, ουχί δε μόνον μετ᾽ αυτών αλλά και μετά των εισέτι παραμενόντων υπό το ωμοφόριον του Μακαριωτάτου αδελφού Πατριάρχου Μόσχας, αδελφών Αρχιερέων, και βοηθήσατε αυτούς διά της εμπνευσμένης παρουσίας και σοφής διοικητικής διατριβής Σας να κατανοήσωσιν ότι αξίζει εις την Ουκρανίαν μία ενιαία εκκλησιαστική οντότης. Δημιουργήσατε τας προϋποθέσεις της συμφιλιώσεως. Εργασθήτε επί τη βάσει εκκλησιολογικών κριτηρίων και μόνον. Διοικήσατε αγαπητικώς και εν ταπεινώσει και αυτοθυσία. Το μέλλον ανήκει εις Υμάς, το μέλλον είναι ιδικόν σας».


Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνέχισε:

«Μηλησμονήση τεδε ποτέ την ευεργεσίαν ταύτην της ΜητρόςΕκκλησίας, αρχομένην ήδη από τον καιρόντου βαπτίσματος του ευσεβούς λαού Σας, επισφραγιζομένηνδεσήμερονδιάτηςχορηγήσεωςεκκλησιαστικήςδιοικητικής ανεξαρτησίας. Η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ιστορία λυτρώσεως και σωτηρίας.Εν επιγνώσει τούτου, η καθ᾽ ημάς Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ενεργεί σήμερον άνευ ουδεμιάς ιδιοτελείας, άνευ ουδεμιάςσκοπιμότητος, αλλά μόνον διά την ενότητα του Ουκρανικού λαού και τηνσωτηρίαν των πιστών. Ακολουθήσατεόθεν την οδόν ταύτην της λυτρώσεως και της σωτηρίας και θεωρήσατε τον Τόμον της Αυτοκεφαλίας, τον οποίον λαμβάνετε σήμερον, όχιως σύμβολον εξουσίας αλλάως απόδειξιν αγάπης και θυσιαστικού φρονήματος, διά να προσφέρη τε σωτηρίαν και Χριστόνεις την εν Ουκρανίαν ολκάδα Σας.Αξιοποιήσατε τα προνόμια τα διαλαμβανόμενα εντωεγχειριζομένω Τόμω, ως στοχεία εσταυρωμένης αγάπης και ουχίως βάσεις διά την εγκαθίδρυσιν μιάς εξουσιαστικής Εκκλησίας.
Ημείς, από τουσεπτού της Ορθοδοξίας Κέντρου, θα παρακολουθούμεν στοργικώς τον βηματισμόν Σας και πάντοτε θα τείνωμεν χείρα βοηθείας, οσάκιςθα επιθυμήτετούτο. Προσβλέπομεν δεεις την αγαθήν και άριστονσυνεργασίαν μας, προςδόξαν Θεού και σωτηρίαν πιστών».
Αναφερόμενοςπροηγουμένως στους ακατάλυτους ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς του Οικουμενικού Θρόνου με την ιδρυθείσα υπ’ αυτού Ιερά Μητρόπολη Κιέβου, επεσήμανε:

«Εν τη εκμετρήσειτων αιώνων της ιστορίας αυτής, η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως εστάθηεσαείως φιλόστοργος Μήτηρ, μεριμνώσα θυσιαστικώςδιά τα κατά καιρούς αναφυόμενα προβλήματα, προστατεύουσα και φυλάττουσα ως κόρην οφθαλμούτηνΙεράν ταύτην επαρχίαν αυτής από πειρασμούς αλλοιώσεως της πίστεως, τουορθοδόξου δόγματος και τουεκκλησιαστικού φρονήματος. Ότεδε αι περιστάσεις των καιρών ούτως επέβαλον, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον διά του αοιδίμου προκατόχου ημών Διονυσίου του Δ´ επέτρεψε την χειροτονίαν τουΚιέβου υπό του εκάστοτε Μόσχας, αλλ᾽ ουδέποτε παρεχώρησε την κανονικήν δικαιοδοσίαν αυτούειςτο Πατριαρχείον της Ρωσσίας.

Εξάλλου, ο απαράβατος όρος της μνημονεύσεως του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχουεν ταίς Ιεραίς Ακολουθίαις και τη Θεία Λειτουργία αποδεικνύειτην αείποτε κανονικήν εξάρτησιν της Μητροπόλεως Κιέβου εκ της Μητρός αυτήςΕκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.Αλλά, καθώς μαρτυρούν αι αρχειακαί πηγαί και τα γεγονότα, τα τε παρελθόντα και τα εσχάτως συμβαίνοντα, ούτε ο Κιεβινός λαός εδέχθη ποτέότι αποτελεί μέρος της Εκκλησίας της Μόσχας, προβάλλων μάλιστα κατά καιρούς σθεναράν ένεκα τούτου αντίδρασιν».
Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης ενεχείρισε στον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας τον Τόμο Αυτοκεφαλίας καθώς και Άγιο Μύρο από τη Μητέρα Εκκλησία. Επίσης, του προσέφερε ως δώρο μια ποιμαντορική ράβδο, κατασκευασθείσα στην Πόλη.


Στην ομιλία του ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ουκρανίας εξέφρασε για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη του προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Ο ευσεβής Ουκρανικός λαός και η Τοπική αυτού Εκκλησία, έχοντες λάβει την Ορθόδοξον Χριστιανικήν πίστιν εκ του κηρύγματος των Αποστόλων και της Μητρός Εκκλησίας, έχοντες διδαχθή το Θείον δόγμα εκ των Οικουμενικών Συνόδων και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, έχοντες αποδεχθή τους ιερούς κανόνας ως οδηγόνδιά την εκκλησιαστικήν ζωήν, τηρούν και ακολουθούν σταθερώς αυτήν την παρακαταθήκην. Εν τω παρόντι, μετά το σκότος της νυκτός ο ήλιος ανατέλει και πάλιν. Εξ αιτίας της σοφίας της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, παλαιαί αδικίαι εξέλειπον και η δικαιοσύνη αποκαθίσταται».
Εκκλησιάστηκαν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο με την οικογένειά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Μάρκος Μπόλαρης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση, Πολιτειακοί και Κυβερνητικοί παράγοντες της Ουκρανίας, ο πρώην Πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιουσένκο, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Γεωργία Σουλτανοπούλου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε. και πλήθος πιστών από την Πόλη αλλά και την Ελλάδα, τον Καναδά, την Ουκρανία και πολλές χώρες του εξωτερικού.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο οι δύο Προκαθήμενοι, οι Αρχιερείς, οι επίσημοι και ο πιστός λαός εν πομπή μετέβησαν στην προκυμαία του Φαναρίου όπου ο Παναγιώτατος προεξήρχε της τελετής του Αγιασμού των υδάτων και της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.
Στα παγωμένα νερά του Κερατίου βούτηξαν περισσότεροι από 30 νέοι από την Πόλη, την Ελλάδα και το εξωτερικό και τον Τίμιο Σταυρό έπιασε ο κ. Μιχάλης Βοσνακίδης, από τη Θεσσαλονίκη, στον οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε ως ευλογία χρυσό επιστήθιο σταυρό, ενώ ευλόγησε όλους τους υπόλοιπους κολυμβητές και τους προσέφερε σταυρουδάκια.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published.