Home / Ειδήσεις / Αγροτικά / Aπό Σεπτέμβρη συμψηφισμός εισφορών με εισοδήματα 2016

Aπό Σεπτέμβρη συμψηφισμός εισφορών με εισοδήματα 2016

Τη διαδικασία συμψηφισμού μεταξύ εισφορών με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2015 και του 2016 επιδιώκει να επιτύχει με δύο ξεχωριστούς διαγωνισμούς

η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης. Κάτι που ωστόσο δεν αναμένεται να επιτευχθεί πριν από τον Σεπτέμβριο, όπως εκτιμούν οι επιτελείς του ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει πως ο επανυπολογισμός αυτός, αλλά και ο συμψηφισμός τους με τις καταβληθείσες εισφορές (με βάση το εισόδημα του 2015) ενδέχεται να χρειαστεί ενδεχομένως να γίνει μέχρι και τέλος του 2017. Έτσι, όσοι επαγγελματίες και αγρότες είχαν δηλώσει περισσότερα εισοδήματα του 2015 σε σχέση με το 2016, θα συνεχίσουν να καταβάλλουν ακόμα και μέχρι το προσεχές φθινόπωρο ή και τις αρχές του προσεχούς χειμώνα, υψηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες που θα προκύψουν μετά τον επανυπολογισμό τους.

Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία όσοι ασφαλισμένοι έχουν δηλώσει μικρότερο εισόδημα το 2016, σε σχέση με το 2015, θα επιβαρυνθούν αναλογικά με μικρότερες εισφορές. Άρα, αφού θα έχουν ήδη καταβάλλει υψηλότερες εισφορές για τους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, θα συμψηφιστεί η συνολική οφειλή τους και έτσι, θα καταβάλλουν αισθητά μικρότερες εισφορές για τους εναπομείναντες τέσσερις μήνες.

Οι δύο διαγωνισμοί που προκήρυξε η ΗΔΙΚΑ λίγο πριν από το Πάσχα αφορούν τη δημιουργία των απαραίτητων λογισμικών για να υπολογίζονται με καλύτερη ακρίβεια οι εισφορές. Ειδικότερα, ο πρώτος διαγωνισμός σχετίζεται με το να γίνει ο απαραίτητος ανασχεδιασμός της βάσης δεδομένων των μη μισθωτών του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, θα πρέπει να «τρέξει» το σχετικό πρόγραμμα για να ενσωματωθούν στις καταβαλλόμενες εισφορές και εκείνες που αφορούν την επικούρηση και το εφάπαξ. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τρεις μήνες από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί και δεύτερος διαγωνισμός που σχετίζεται με την ακριβή εκκαθάριση των εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και τον συμψηφισμό τους σε σχέση με το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2016. Για τον δεύτερο διαγωνισμό δίνεται περιθώριο τεσσάρων μηνών για να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου προγράμματος.

Ο πρώτος διαγωνισμός

Συνοπτική παρουσίαση:

Στόχος του έργου είναι να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί λογισμικό για την μεταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς μη μισθωτών ασφαλισμένων ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις αλλαγών ασφαλιστικών στοιχείων στο Συμπληρωματικό Μητρώο Εσόδων. Το λογισμικό αυτό πρέπει να είναι συμβατό με την εφαρμογή των Εσόδων μη μισθωτών που υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ. Επίσης στόχος του έργου είναι ο ανασχεδιασμός της βάσης δεδομένων των εσόδων μη μισθωτών και η ανάπτυξη νέων  προγραμμάτων προκειμένου να ενσωματωθούν οι κλάδοι επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας στην εφαρμογή εσόδων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και στη  διαδικασία υπολογισμού  ασφαλιστικών εισφορών. Τέλος επιπλέον στόχος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ

– Αναγκαιότητα

Από 1.1.2017, η λειτουργία του ΕΦΚΑ ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης,  εντάσσονται σε αυτόν αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης,  και ο ΕΦΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. Δεδομένης της δέσμευσης της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τήρηση του Νόμου 4387/2016 και της έγκαιρης λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα  που προβλέπει ο Νόμος, υλοποιήθηκε ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από το  δηλωθέν εισόδημα του τελευταίου έτους που έχει εκκαθαριστεί σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων .

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε  προς το σκοπό αυτό υλοποιεί την εφαρμογή των Εσόδων μη μισθωτών για  τις ανάγκες του ΕΦΚΑ. Προς υποβοήθηση του έργου της προέβη ήδη σε σχετική ανάθεση ύψους 20.000,00 € προκειμένου να υλοποιηθεί εφαρμογή για έναν αρχικό υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά τον αρχικό υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει  ωστόσο επιπλέον η  απαίτηση της ενσωμάτωσης στο σύστημα εσόδων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (με σχετικό έγγραφο ΕΦΚΑ με αριθ.πρωτ. 42/ -1-17). Επίσης επειδή για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής εισφοράς  έχουν ληφθεί υπόψη τα εισοδήματα του 2015, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016 θα  πρέπει μετά την δυνατότητα λήψης από την Α.Α.Δ.Ε των εισοδημάτων του 2016 να  ακολουθήσει μια διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των νέων  εισοδημάτων. H απαιτούμενη διαδικασία εκκαθάρισης συμπεριλαμβάνεται και στην  προγραμματική συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ της ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 15/11/2016 στο τμήμα 2 του Υπολογισμού και Παρακολούθησης Εισφορών μη μισθωτών. Με  βάση τα ως  άνω και επειδή το έργο είναι σαφώς μεγαλύτερο από τις πρώτες ενέργειες που έχουν ήδη γίνει υπάρχει ανάγκη συνέχισής του.

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

– Παραδοτέα:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες  σχεδιασμού και υλοποίησης λογισμικού για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων μη μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  1. Σχεδιασμός

– Υλοποίηση λογισμικού για  :

1.1.Μεταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού μετά από μεταβολή  ασφαλιστικών στοιχείων . Θα απαιτηθεί η συγγραφή νέων προγραμμάτων  συμβατών με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που έχει υλοποιηθεί.

1.2 Ανασχεδιασμός της βάσης δεδομένων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και συγγραφή νέων  προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και  υπολογισμό αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών .

1.3 Διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ με ανάπτυξη νέου λογισμικού.

  1. Δοκιμή του νέου λογισμικού με δοκιμαστικά δεδομένα.
  2. Συγγραφή τεχνικής τεκμηρίωσης του λογισμικού.

Παραδοτέα Έργου :

Π.1 Μελέτη των απαιτήσεων και ανάλυση προδιαγραφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις – οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.

Π.2.1.Σχεδιασμός/υλοποίηση μεταβολών ασφαλιστικών  εισφορών μη μισθωτού  σύμφωνα με τις απαιτήσεις – οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.

Π.2.2.Ανασχεδιασμός βάσης δεδομένων/υλοποίηση προγραμμάτων για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις – οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.

Π.2. . Σχεδιασμός/υλοποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις  απαιτήσεις – οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.

Π. Προδιαγραφές Λογισμικού /Eπικαιροποίηση προδιαγραφών

Π.4 Έκθεση Ολοκλήρωσης έργου

Ο δεύτερος διαγωνισμός

  1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση διαδικασίας μεταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την κατασκευή λογισμικού για:

– Ενημέρωση Μητρώου ΕΦΚΑ με εγγραφές που προέρχονται από Επικουρικά Ταμεία  και Ταμεία Πρόνοιας, οι οποίες δεν είχαν αποσταλεί από τους οικείους Φορείς κατά  το στάδιο της δημιουργίας του ΕΦΚΑ, με στόχο τη συνείσπραξη εισφορών από τον ΕΦΚΑ.

– Επέκταση Μητρώου με νέα πεδία για εξυπηρέτηση ειδικών Ταμείων (π.χ. ΤΣΑΥ ,ΤΣΜΕΔΕ)

– Δημιουργία διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης με τα στοιχεία που αφορούν  ασφαλισμένους και ιστορικά ασφάλισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφενός μέσω  αυτόματης ενημέρωσης αλλαγών στις τοπικές (oracle) βάσεις των φορέων, αφετέρου με δημιουργία αρχείων για την ενημέρωση του Μητρώου ΕΦΚΑ. Κατά  την ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ προς τα τοπικά Μητρώα, θα επικαιροποιούνται τα ταυτοτικά στοιχεία των ασφαλισμένων – συνταξιούχων. Κατά την ενημέρωση από  τα τοπικά Μητρώα προς τον ΕΦΚΑ, θα επικαιροποιούνται τα στοιχεία του ιστορικού  ασφάλισης που θα κριθούν απαραίτητο να ενημερώνονται, μέσω συγκεκριμένης  γραμμογράφησης που θα δοθεί.

– Δημιουργία διαδικασιών έκδοσης αρχείων για τοπικές μη Oracle βάσεις.

– Υλοποίηση μηχανισμού ενοποίησης – διάσπασης εγγραφών μητρώων  ασφαλισμένων και αντικατάστασης ενεργού Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ, ο οποίος θα  διαχειρίζεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσα από σχετική οθόνη.

– Δημιουργία web services για τον έλεγχο του ΑΦΜ και τη διαχείριση διευθύνσεων  μη μισθωτών.

Συνοπτική παρουσίαση διακήρυξης :

Ι. Στόχος:

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας με στόχο την αμφίδρομη ενημέρωση του Μητρώου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του  Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και των τοπικών εφαρμογών  Μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων που τηρούνται σε πρώην Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς. Επιπλέον, στόχος είναι η υλοποίηση της απαραίτητης διαλειτουργικότητας με τη δημιουργία web services για τον έλεγχο του ΑΦΜ και τη  διαχείριση διευθύνσεων μη μισθωτών.

ΙΙ. Εισαγωγή

– Αναγκαιότητα:

Α. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει υλοποιήσει εφαρμογή διαχείρισης ενοποιημένου Μητρώου (Web – Μητρώο) για τη διαχείριση των δεδομένων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της  Κοινωνικής Ασφάλισης» το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015.

Β.  Η ΗΔΙΚΑ ολοκλήρωσε τη δημιουργία και την εκκαθάριση του ψηφιακού Αρχείου Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Γ. Από 1.1.2017, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. ως Φορέα Κύριας  Κοινωνικής Ασφάλισης, εντάχθηκαν σε αυτόν αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, και ο Ε.Φ.Κ.Α. κατέστη οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.

Δεδομένου ότι τα τοπικά ηλεκτρονικά Μητρώα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που τηρούνται σε πρώην ασφαλιστικούς Οργανισμούς εξακολουθούν να λειτουργούν με σκοπό την τήρηση παλαιών δεδομένων και υπολογισμό αναδρομικών, συντάξεων, ρυθμίσεων εισφορών κ.α., καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη αμφίδρομης  ενημέρωσής τους με το Μητρώο Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α.

ΙΙΙ. Φυσικό Αντικείμενο Έργου

– Παραδοτέα:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην  παροχή υπηρεσιών από κατάλληλο  ανάδοχο για τις ανάγκες αυτόματης  ενημέρωσης στοιχείων που αφορούν  ασφαλισμένους και ιστορικά ασφάλισης από το Web Μητρώο του ΕΦΚΑ προς τις αντίστοιχες  τοπικές εφαρμογές των Μητρώων Ταμείων και το αντίστροφο, καθώς  και υπηρεσίες για τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου ΕΦΚΑ και την διόρθωσή τους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

-Ενημέρωση Μητρώου ΕΦΚΑ με εγγραφές που προέρχονται από Επικουρικά Ταμεία  και Ταμεία Πρόνοιας, οι οποίες δεν είχαν αποσταλεί από τους οικείους Φορείς κατά  το στάδια της δημιουργίας του ΕΦΚΑ, με στόχο τη συνείσπραξη εισφορών από τον ΕΦΚΑ.

– Επέκταση Μητρώου με νέα πεδία για εξυπηρέτηση ειδικών Ταμείων (π.χ. ΤΣΑΥ ,ΤΣΜΕΔΕ)

– Δημιουργία διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης με τα στοιχεία που αφορούν  ασφαλισμένους και ιστορικά ασφάλισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφενός μέσω  αυτόματης ενημέρωσης αλλαγών στις τοπικές (oracle) βάσεις των φορέων, αφετέρου με δημιουργία αρχείων για την ενημέρωση του Μητρώου ΕΦΚΑ. Κατά  την ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ προς τα τοπικά Μητρώα, θα επικαιροποιούνται τα ταυτοτικά στοιχεία των ασφαλισμένων – συνταξιούχων. Κατά την ενημέρωση από  τα τοπικά Μητρώα προς τον ΕΦΚΑ, θα επικαιροποιούνται τα στοιχεία του ιστορικού  ασφάλισης που θα κριθούν απαραίτητο να ενημερώνονται, μέσω συγκεκριμένης  γραμμογράφησης που θα δοθεί.

– Δημιουργία διαδικασιών έκδοσης αρχείων για τοπικές μη Oracle βάσεις.

– Υλοποίηση μηχανισμού ενοποίησης – διάσπασης εγγραφών μητρώων  ασφαλισμένων και αντικατάστασης ενεργού Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ, ο οποίος θα  διαχειρίζεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσα από σχετική οθόνη.

– Δημιουργία web services για τον έλεγχο του ΑΦΜ και τη διαχείριση διευθύνσεων  μη μισθωτών.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση διαδικασίας μεταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασίας μεταβολής ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών Ασφαλισμένων για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ, προσαρμογή σχήματος βάσης εσόδων μη μισθωτών , ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και σχεδιασμό/υλοποίηση διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ.

agronews

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published.