Home / Ειδήσεις / Αγροτικά / Θ. Τζάκρη: Παρουσίαση στην Κερασιά Έδεσσας του νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Θ. Τζάκρη: Παρουσίαση στην Κερασιά Έδεσσας του νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Θ. Τζάκρη: Παρουσίαση στην Κερασιά Έδεσσας του νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, καθώς και του σχεδίου εγκυκλίου

για τους περιστασιακά απασχολούμενους στην γεωργία (εργόσημο στους εργάτες γης), σε αγρότες του ορεινού όγκου της Έδεσσας

Το πλαίσιο αναγνώρισης των νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/16-2-2017 Υ.Α. με θέμα: «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.) και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)», καθώς και το νέο πλαίσιο εγκυκλίου αναφορικά με το εργόσημο στους εργάτες γης, παρουσιάστηκαν σε αγρότες του ορεινού όγκου της Έδεσσας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρας Τζάκρη στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου στην Κερασιά.

Όπως ανέλυσε η κ. Τζάκρη στους παρευρισκόμενους αγρότες:  «Σκοπός της σχετικής απόφασης είναι: να δοθεί το έναυσμα της ίδρυσης ΝΕΩΝ ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών προκειμένου οι παραγωγοί να συσπειρωθούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του προϊόντος, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών, να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος συλλογικών επενδύσεων και να μειώσουν εν τέλει το κόστος παραγωγής».

Όπως ανέλυσε ο γεωπόνος Στ. Βακουφάρης, που παρουσίασε το νέο θεσμικό πλαίσιο, εισάγεται ο νέος θεσμός της αναγνωρισμένης ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ με τα μειωμένα κριτήρια [μικρότερος αριθμός μελών (5 ζωική & 10 φυτική, σε σχέση με τον νόμο ν. 4384/2016 των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπου απαιτούνται 20 άτομα] και την αποσύνδεση από την αξία ή ποσότητα παραγωγής. Η ανωτέρω απόφαση καθορίζει τη διαδικασία αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), θέτει τα κριτήρια αναγνώρισης, ορίζει τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την παραλαβή των αιτήσεων και των απαιτούμενων επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι  μέλη τους. Για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών (κτηνοτρόφων, γυναικείων συνεταιρισμών, μελισσοκόμων, βιοκαλλιεργητών και συνεταιρισμών ορεινών περιοχών) απαιτούνται πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραγωγοί και η  κατάθεση ενός πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου.

Για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών απαιτούνται είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 4384/2016), η σύνταξη πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου και η συγκέντρωση ελάχιστης αξίας εμπορευθείσας παραγωγής ύψους 250.000 € (για όλα τα  προϊόντα που δύναται να αναγνωριστούν οι Ο.Π.). Για  την αναγνώριση βιολογικών Ο.Π.  απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο δέκα (10) μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή  100.000 χιλ. ευρώ.

Αρχές Αναγνώρισης:

Πρωτοβάθμια  Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α., εδρεύει σε κάθε ΔΑΟΚ)

             Εκδίδει απόφαση αναγνώρισης.

             Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών.

             Ελέγχει τις Ομάδες  & Οργανώσεις Παραγωγών κάθε 3 έτη για την τήρηση των όρων της αναγνώρισης.

             Η Π.Ε.Α. επίσης τροποποιεί, ανακαλεί ή αναστέλλει την αναγνώριση.

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.) στην έδρα κάθε Περιφέρειας

             Εκδίδει απόφαση αναγνώρισης σε περιπτώσεις αρνητικών εισηγήσεων της ΠΕΑ, κρίνει προσφυγές κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει μία υποψήφια νέα Ομάδα ή Οργάνωση παραγωγών είναι τα εξής:

             Δημιουργία κατάστασης Μελών.

             Δημιουργία κατάστασης εμπορεύσιμης παραγωγής (αξία & ποσότητα).

             Ύπαρξη θεωρημένου Καταστατικού με υπογραφές μελών.

             Ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού – Κανόνων Λειτουργίας.

             Εκλογή Δ.Σ. – πρακτικό έγκρισης – λειτουργίας της Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών.

             Έναρξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση – πρακτικό ψήφισης καταστατικού.

             Απόκτηση ΑΦΜ (αν συνίσταται από μηδενική βάση).

             Συγκέντρωση Υπεύθυνων δηλώσεων μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

             Υποβολή αίτησης στην ΔΑΟΚ.

             Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου πενταετούς διάρκειας.

             Εγγραφή στο Μητρώο του ΥΠΑΑΤ.

Οι υποχρεώσεις των μελών εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα:

             Να εφαρμόζουν τους κανόνες της Οργάνωσης Παραγωγών ή της Ομάδας Παραγωγών.

             Να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές.

             Να διακινούν μέσω της Οργάνωσης Παραγωγών ή της Ομάδας Παραγωγών τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους.

             Να αποδέχονται τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

             Να παραμένουν ως μέλη για διάρκεια ενός τουλάχιστον έτους.

             Να ανήκουν σε μία μόνο Οργάνωση Παραγωγών ή Ομάδα Παραγωγών ανά προϊόν.

Στη συνέχεια η κ. Τζάκρη παρουσίασε το σχέδιο εγκυκλίου το οποίο προετοιμάζεται αναφορικά με τους απασχολούμενους στην Γεωργία (εργόσημο στους εργάτες γης).

Το σχέδιο εγκυκλίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Θα ορίζει σαφώς ότι η εφαρμογή του αρ. 20 του Ν. 3863/10 αφορά τους περιστασιακά απασχολούμενους στην πρωτογενή παραγωγή και αυτοί να ορίζονται σαφώς. Π.χ. ιθαγενείς εργάτες γης που δεν διαθέτουν γη προς εκμετάλλευση, αγρότες οι οποίοι διαθέτουν γη προς εκμετάλλευση και πραγματοποιούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων μέχρι 150 ημερομίσθια, αλλοδαπούς εργάτες γης που δεν διαθέτουν γη προς εκμετάλλευση, ιδιοκτήτες γεωργικών μηχανημάτων για παροχή αγροτικών υπηρεσιών (π.χ. καλλιέργεια, φυτοπροστασία, συλλογή).
  2. Σε αυτούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (αναγγελία πρόσληψης, ΑΠΔ κλπ). Ωστόσο θα πρέπει να τηρείται κατ ελάχιστο, το οκτάωρο.
  3. Οι εργοδότες – κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τηρούν αθεώρητο βιβλίο απασχολουμένων το οποίο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την ώρα του ελέγχου και να επιδεικνύεται και να καταγράφει τα στοιχεία του εργαζόμενου και την ώρα έναρξης της απασχόλησης.

Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων και διάλογος με τους παρευρισκόμενους αγρότες, οι οποίοι εξεδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς πολλοί από αυτούς είναι σε ώριμο στάδιο για τη δημιουργία Ομάδας Παραγωγών, καθώς και για τα θέματα που αφορούν την ασφάλιση των εργατών γης.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published.